Uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech

7Mar - by Desta Admin - 0 - In

1. Zalety uznania kwalifikacji w Niemczech

1. Możliwość wykonywania pracy w swoim wyuczonym zawodzie

2. Zrównanie swoich kwalifikacji z kwalifikacjami osób, które zdobyły wykształcenie w Niemczech

3. Możliwość uzupełnienia w Niemczech swojej edukacji lub kwalifikacji, aby mieć dyplom tożsamy z dyplomem niemieckim

4. Większe możliwości na niemieckim rynku pracy

5. Wyższa samoocena i uznanie społeczne


2. Informacje o zawodach regulowanych w Niemczech

Zawody regulowane (reglamentowane) to zawody, których wykonywanie wiąże się ze spełnieniem określonych prawnie wymagań, które regulują dostęp do wykonywania danego zawodu.W Niemczech są to np. zawody medyczne, nauczycielskie oraz wiele kwalifikacji na poziomie mistrza.
W ramach Unii Europejskiej w niektórych zawodach reglamentowanych następuje automatyczne uznanie dla obywateli UE. Również jest wtedy przeprowadzana procedura jednakże jest ona prostsza. Automatyczne uznanie dotyczy niektórych zawodów medycznych, architektów i aptekarzy.

Dla pozostałych zawodów regulowanych konieczne jest przeprowadzenie tradycyjnego procesu uznania, który polega na porównaniu wykształcenia zawodowego zdobytego za granicą z jego niemieckim odpowiednikiem.


3. Procedura uznania kwalifikacji zawodowych w Niemczech

1. Rozmowa wstępna z doradcą ProRecognition

2. Osobiste złożenie wniosku (wraz z załącznikami) przez osobę zainteresowaną we wskazanej przez doradcę ProRecognition instytucji przeprowadzającej procedurę

3. Instytucja potwierdza wnioskodawcy otrzymanie dokumentów i informuje o ewentualnych dodatkowych dokumentach, które trzeba dostarczyć

4. Weryfikacja kwalifikacji zawodowych – od dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów instytucja weryfikacyjna ma ok. 3 miesiące czasu na wydanie decyzji

5. Wydanie decyzji i przesłanie jej pocztą na wskazany przez Państwa adres


4. Koszty i czas trwania procedury w Niemczech

Po przekazaniu pełnej dokumentacji do odpowiedniej instytucji procedura uznania kwalifikacji trwa około 3 miesięcy.

Państwa dokumenty weryfikowane są przez ekspertów indywidualnie. Rozpatrywane są nie tylko dyplomy ukończenia studiów i świadectwa szkolne, ale również dokumenty potwierdzające kursy dokształcające oraz doświadczenie zawodowe.

O przewidywanych kosztach uznania informowani jesteście Państwo przed rozpoczęciem procedury. Opłatę najczęściej uiszcza się z góry.

5. Możliwe efekty procedury

1. Kwalifikacje zostaną w pełni uznane: Wykształcenie będzie traktowane na równi z kwalifikacjami uzyskanymi w Niemczech.

2. Kwalifikacje zostaną częściowo uznane: Sytuacja taka ma miejsce, gdy w trakcie procedury oceny stwierdzi się istotne różnice między Państwa kwalifikacjami a niemieckim świadectwem kwalifikacyjnym. Aby wykształcenie było tożsame z dyplomem niemieckim, będzie trzeba je uzupełnić. W wydanym dokumencie zostaną opisane zdobyte kwalifikacje i konkretne różnice w porównaniu z jego niemieckim odpowiednikiem.

3. Kwalifikacje nie będą mogły być uznane: Taka sytuacja ma miejsce, gdy wnioskodawca nie posiada formalnego wykształcenia w wykonywanym zawodzie a kompetencje nabył drogą „przyuczenia się do zawodu”. W takiej sytuacji zostanie się poinformowanym czy i jak można zdobyć dane kwalifikacje (np. poprzez eksternistyczne zdanie egzaminu zawodowego).

7. Polecane strony

– BMBF: Portal Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych zawiera m.in. informacje  na temat uchwalenia federalnej ustawy w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych  w Niemczech: https://www.bmbf.de/de/anerkennung-auslaendischer-berufsqualifikationen-1091.html
Uznanie kwalifikacji w Niemczech: Portal rządu federalnego podaje odpowiedzi na wiele ważnych pytań w tym temacie. Szczególnie polecaną funkcją portalu jest tzw. „Anerkennungs-Finder“ – narzędzie, które w kilku krokach pomaga znaleźć właściwy urząd:  https://www.uznanie-kwalifikacji-w-niemczech.pl/ Ponadto funkcjonująca aplikacja na smartfony „Anerkennung in Deutschland“ również zawiera te informacje.

– IHK FOSA (Foreign Skills Approval): www.ihk-fosa.de
– IQ Netzwerk: www.netzwerk-iq.de
– Make it in Germany: www.make-it-in-germany.com
– BQ-Portal: www.bq-portal.de
– Bundesagentur für Arbeit / Federalna Agencja Pracy: www.arbeitsagentur.de
– Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) / Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców: www.bamf.de
– Bundesinstitut für Berufsbildung / Federalny Instytut ds. Kształcenia Zawodowego (BIBB): www.bibb.de

– Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) / Centralne Biuro na Rzecz Kształcenia za Granicą: http://anabin.kmk.org

– Hotline Arbeiten und Leben in Deutschland: www.make-it-in-germany.com/hotline

Tłumacze przysięgli:

8. Sieć partnerów

DIHK+txt unten-4c

goethe

fosa

daad

eures