Uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce

7Mar - by Desta Admin - 0 - In

Uznanie niemieckich świadectw szkolnych w Polsce

Uznanie świadectw szkół niemieckich w Polsce

Świadectwa szkół niemieckich podlegają w Polsce procedurom uznania. Właściwym organem są kuratoria oświaty w poszczególnych województwach, które też udzielają informacji o szczegółach proceduralnych. Świadectwa muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Adresy kuratoriów oświaty: www.men.gov.pl


Uznanie niemieckiego kształcenia zawodowego w Polsce

Zawody regulowane i sektorowe
Uznawanie w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Niemczech  odbywa się na podstawie przepisów wspólnotowych. W  zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych wyróżnia się zawody regulowane oraz zawody sektorowe.

Zawody sektorowe to: pielęgniarka, położna, lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, lekarz weterynarii i architekt.
Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów sektorowych odbywa się automatycznie. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają krajowe i okręgowe organy samorządów zawodowych.

Zawód regulowany to zawód, którego wykonywanie jest uzależnione od spełnienia kwalifikacji i warunków określonych w przepisach (np. zależy od posiadania  wykształcenia). Do zawodów regulowanych należą m.in. zawód fizjoterapeuty, geodety, nauczyciela.

Bazę zawodów regulowanych i sektorowych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/2fc90959252ab275bd526f0254718d89.pdf

Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych
W celu uznania przez Polskę kwalifikacji zawodowych zdobytych w Niemczech należy zgłosić się do właściwej instytucji. Dokładny wykaz znajdziecie Państwo na stronie: Ośrodka Informacji ds. uznawania kwalifikacji zawodowych, który udziela informacji, czy dany zawód jest zawodem regulowanym, sektorowym lub zawodem należącym do tzw. systemu ogólnego i w razie potrzeby kieruje osobę zainteresowaną do organu właściwego w sprawach uznania kwalifikacji w tym zawodzie. W niniejszych ośrodkach znajdziecie Państwo informacje o procedurze i obowiązujących przepisach prawnych.

Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji, pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się  w języku polskim. Wniosek składa się na formularzach udostępnianych nieodpłatnie przez Ośrodek Informacji.


Uznanie niemieckich dyplomów wyższych uczelni w Polsce

Uznanie niemieckich dyplomów w celu kontynuacji nauki na wyższych  uczelniach  w Polsce podlega procedurze regulowanej przez MNiSzW.

Kontakt:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Tel.:+48 22 52 92 266; +48 22 52 92 359

Mail: enic-naric@nauka.gov.pl lub sekretariat.dpu@nauka.gov.pl

Informacje w języku angielskim: http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/

Ogóle informacje o procedurze uznaniowej zamieszczone są na stronie:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/recognition-of-professional-qualifications/index_de.htm#!lightbox-uid-1

Podstawę prawną dotyczącą uznawania polskich dyplomów w Niemczech i niemieckich dyplomów w Polsce stanowi:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym /Dz. U. z 1998 r. Nr 92, poz. 584/. Nad realizacją tej umowy czuwa powołana specjalnie w tym celu stała Komisja Ekspertów, która m.in. aktualizuje dane o systemach szkolnictwa wyższego w obu krajach. Wnioski z prac Komisji zamieszczane są w odrębnych protokołach.

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/ZAB/Aequivalenzabkommen/Polen_1997.pdf


Przydatne linki

  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl
  2. Kuratoria oświaty: www.men.gov.pl
  3. Go Poland: www.go-poland.pl/de
  4. Broszura  „Życie i praca w Polsce” wydana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: wersja polska: zycie-i-praca-w-polsce-pl  wersja angielska: living-and-working-in-poland-en